top of page

Voorwaarden

Deze website is eigendom van INTUIT Mindful Ontspannen en de informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.
Indien u zich aanmeldt voor één of meer van de diensten via deze website bent u verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring van INTUIT Mindful Ontspannen, die op deze website is te raadplegen onder privacyverklaring, maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen door INTUIT Mindful Ontspannen worden gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website en de diensten van INTUIT Mindful Ontspannen, wordt u geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder voorwaarden.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Medische disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de diensten van INTUIT Mindful Ontspannen kunnen gezien worden als een vervanging voor medische hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
 

Bezoekers en cliënten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers en cliënten wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. ‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers en cliënten geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Wanneer u onder behandeling bent van een arts/fysiotherapeut of wanneer er fysieke beperkingen/aandoeningen zijn ( bijvoorbeeld hoge/lage bloeddruk, spier/gewrichtspijn, ontstekingen of wat voor klachten dan ook), dan is het belangrijk om dit voor aanvang van de behandeling/les te melden. Ook als de klachten niet relevant lijken. Op deze manier kan er tijdens de behandeling/les rekening mee gehouden worden en als mogelijk alternatieven worden aangeboden.   

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van INTUIT Mindful Ontspannen door bezoekers en cliënten is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker en cliënt. INTUIT Mindful Ontspannen en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden door INTUIT Mindful Ontspannen.

INTUIT Mindful Ontspannen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.
INTUIT zal de behandelingen en lessen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Het is belangrijk dat de cliënt zijn/haar eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert. De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Privacy verklaring en gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid via deze website een afspraak te maken, vraagt INTUIT Mindful Ontspannen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren op deze website. INTUIT Mindful Ontspannen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om schriftelijk contact met u op te kunnen nemen om afspraken te kunnen bevestigen, annuleren en te wijzigen en om nieuwsbrieven te sturen met nieuws en aanbiedingen.

INTUIT Mindful Ontspannen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt op ieder moment uitschrijven van de nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief email.

Verder heeft u het recht INTUIT Mindful Ontspannen te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen en te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met INTUIT Mindful Ontspannen op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op deze website.

INTUIT Mindful Ontspannen kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. INTUIT Mindful Ontspannen adviseert u dat regelmatig te doen, in elk geval voordat u persoonsgegevens aan INTUIT Mindful Ontspannen verstrekt.

Cookies

INTUIT Mindful Ontspannen gebruikt cookies om de dienstverlening en website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat bijvoorbeeld uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de voorwaarden, disclaimer of het privacybeleid van INTUIT Mindful Ontspannen? Neemt u dan contact op met:

INTUIT Mindful Ontspannen
Primulastraat 21
3333SH Zwijndrecht

Email: mindful.ontspannen@gmail.com

bottom of page